Regulamin

I. Postanowienia ogo虂lne

1. Niniejszy Regulamin zamo虂wien虂 online zosta艂 sporza台dzony na podstawie
przepiso虂w prawa obowia台zuja台cych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Niniejszy Regulamin okres虂la ogo虂lne warunki i sposo虂b realizacji
zamo虂wien虂 online oraz s虂wiadczenia us艂ug droga台 elektroniczna台 na stronie
restauracji WYPAS 鈥 www.wypas.co.
Dzia艂alno艣膰 prowadzona jest w ramach sp贸艂ki cywilnej pod nazw膮 WYPAS SP脫艁KA
CYWILNA HANNA KOZUBAL, KAMILA KU艁AGA z siedzib膮 pod adresem 60-512 Pozna艅,
ul. Maksymiliana Jackowskiego 38/ 1, NIP 7811930392, nr REGON 364780711;
kontakt@wypas.co

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie doste台pny w witrynie
internetowej; www.wypas.co, w
sposo虂b umoz虈liwiaja台cy jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego
tres虂ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nos虂niku w kaz虈dej chwili.

4. Warunkiem rozpocze台cia korzystania z oferowanych us艂ug oraz realizacji
zamo虂wien虂 jest zapoznanie sie台 z niniejszym Regulaminem i jego pe艂na
akceptacja. Uznaje sie台, z虈e przeczytanie i akceptacja niniejszego
regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsie台biorce台
informacji konsumentowi (Klientowi), o kto虂rych jest mowa w art. 12 ustawy
z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827),
informacje te sa台 zawarte w poniz虈szych punktach regulaminu.

5. Korzystanie z powyz虈szego jest moz虈liwe pod warunkiem spe艂nienia przez
system teleinformatyczny, z kto虂rego korzysta Klient, naste台puja台cych
minimalnych wymagan虂 technicznych: komputer lub urza台dzenie mobilne z
doste台pem do Internetu, doste台p do poczty elektronicznej, przegla台darka
internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji
28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub
nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, w艂a台czenie w przegla台darce
internetowej Cookies oraz Javascript.

II. Definicje

1. Uz虈yte w Regulaminie poje台cia oznaczaja台:

a) Klient 鈥 osoba fizyczna, kto虂ra posiada pe艂na台 zdolnos虂c虂 do czynnos虂ci
prawnych, osoba fizyczna prowadza台ca dzia艂alnos虂c虂 gospodarcza台, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie be台da台ca台 osoba台 prawna台, kto虂rej
przepisy szczego虂lne przyznaja台 zdolnos虂c虂 prawna台, kto虂ra dokonuje
Zamo虂wienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Us艂ug
doste台pnych w Sklepie Internetowym;

b) Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz.
93 ze zm.);

c) Konto Klienta 鈥 przydzielona danemu Klientowi cze台s虂c虂 Sklepu
Internetowego, za pomoca台 kto虂rego Klient moz虈e dokonywac虂 okres虂lonych
dzia艂an虂 w ramach Sklepu Internetowego;

d) Konsument 鈥 Klient be台da台cy konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
cywilnego;

e) Przedsie台biorca 鈥 Klient wykonuja台cy dzia艂alnos虂c虂 gospodarcza台 w
rozumieniu przepiso虂w ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia艂alnos虂ci gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz.
1447 z po虂z虂n. zm.).

f) Rejestracja 鈥揵ezp艂atna i dobrowolna w ramach Us艂ugi Konta polega na
wype艂nieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udoste台pnianego na
jednej ze stron Sklepu Internetowego.

g) Sprzedawca 鈥 Dostawca WYPAS SP脫艁KA CYWILNA HANNA KOZUBAL, KAMILA KU艁AGA
z siedzib膮 pod adresem 60-512 Pozna艅, ul. Maksymiliana Jackowskiego 38/ 1,
NIP 7811930392, nr REGON 364780711; kontakt@wypas.co.

Towar 鈥 gotowy posi艂ek prezentowany w ofercie Restauracji, kto虂rego opis
jest doste台pny przy kaz虈dym z prezentowanych produkto虂w;

i) Umowa sprzedaz虈y 鈥 Umowa sprzedaz虈y Towaro虂w w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, zawarta pomie台dzy Sprzedawca台 a Klientem;

j) Us艂ugi 鈥 us艂ugi s虂wiadczone przez Sprzedawce台 na rzecz Kliento虂w droga台
elektroniczna台 w rozumieniu przepiso虂w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
s虂wiadczeniu us艂ug droga台 elektroniczna台 (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

k) Zamo虂wienie 鈥 os虂wiadczenie woli Klienta, przy wykorzystaniu strony
internetowej Restauracji umieszczonej pod domena台 www.wypas.co zmierzaja台ce
bezpos虂rednio do zawarcia Umowy sprzedaz虈y.

III. Us艂ugi

1. Sprzedawca s虂wiadczy okres虂lone poniz虈ej us艂ugi w ramach zamo虂wien虂
online restauracji:

1) Us艂uga Konta Uz虈ytkownika: doste台pna po dokonaniu bezp艂atnej i
dobrowolnej rejestracji Klienta. Umowa o s虂wiadczenie us艂ugi polegaja台cej
na prowadzeniu Konta Uz虈ytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony i
ulega rozwia台zaniu z chwila台 przes艂ania przez Klienta z虈a台dania usunie台cia
Konta.

2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowien虂 niniejszego
Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania
lub usunie台cia naruszen虂, z wyznaczeniem stosownego terminu, moz虈e
rozwia台zac虂 umowe台 o s虂wiadczenie Us艂ug z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia.

IV. Umowa sprzedaz虈y i jej warunki

1. Informacje prezentowane na stronie restauracji stanowia台 jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego,
kierowane przez Sprzedawce台 do Kliento虂w, a nie oferte台 w mys虂l przepiso虂w
Kodeksu Cywilnego.

2. Sk艂adanie Zamo虂wienia moz虈liwe jest zaro虂wno dla Kliento虂w, kto虂rzy
prawid艂owo wype艂nili Formularz Rejestracji znajduja台cy sie台 na stronie
restauracji, jak ro虂wniez虈 dla Kliento虂w bez rejestracji.

3. Warunkiem z艂oz虈enia Zamo虂wienia jest posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej.

4. Sprzedawca umoz虈liwia Klientowi z艂oz虈enie Zamo虂wienia za pos虂rednictwem
strony restauracji.

5. W trakcie sk艂adania Zamo虂wienia, do momentu potwierdzenia zamo虂wienia
Klient ma moz虈liwos虂c虂 samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w
ramach panelu 鈥濳oszyk鈥 poprzez dodanie lub usunie台cie danej pozycji z
Koszyka.

6. Umowa sprzedaz虈y zawierana jest w je台zyku polskim o tres虂ci zgodnej z
Regulaminem.

5. Z艂o偶enie zam贸wienia pocia台ga za soba台 obowia台zek zap艂aty.

V. Formy p艂atnos虂ci

1. Ceny Towaro虂w podawane sa台 w z艂otych polskich i zawieraja台 wszystkie
sk艂adniki, w tym podatek VAT .

2. Za zamo虂wione towary Klient dokonuje p艂atnos虂ci za pos虂rednictwem
operatora serwisu realizuja台cego p艂atnos虂ci elektroniczne przelewy24.pl.

3. Uz虈ytkownik dokonuja台c p艂atnos虂ci zostanie poinformowany bezpos虂rednio
przed jej dokonaniem o wysokos虂ci w jakiej p艂atnos虂c虂 winna zostac虂
dokonana, o moz虈liwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych
operatora realizuja台cego p艂atnos虂ci, jez虈eli w danej us艂udze jest taka
moz虈liwos虂c虂. Szczego虂艂owy regulamin dokonywania p艂atnos虂ci za
pos虂rednictwem operatoro虂w realizuja台cych p艂atnos虂ci elektroniczne
doste台pny jest na stronie internetowej danego operatora.

4. Dokonuja台c p艂atnos虂ci za pos虂rednictwem operatora p艂atnos虂ci
elektronicznej, Uz虈ytkownik w celu dokonania zap艂aty powinien poste台powac虂
zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora p艂atnos虂ci
elektronicznych.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towaro虂w jest ograniczona wyznaczon膮 przez nasz mapk膮
terytorialn膮 oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w
trakcie sk艂adania Zamo虂wienia.

2. Dostawa Towaro虂w realizowana jest za pos虂rednictwem transportu w艂asnego.
Sprzedawca na stronie internetowej restauracji w opisie Towaru informuje
Klienta o wysokos虂ci op艂aty za dostawe台 Towaru.

3. Dostawa jest realizowana w dniu zamo虂wienia, pod warunkiem z艂oz虈enia
zamo虂wienia do okres虂lonej godziny, widnieja台cej na stronie internetowej
restauracji.

4. Restauracja umoz虈liwia ro虂wniez虈 odbio虂r osobisty towaru.

VII. Prawo do odsta台pienia od Umowy

1. Zgodnie z ustawa台 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z
2014 r. poz. 827) Klient be台da台cy Konsumentem ma prawo do odsta台pienia od
umowy sprzedaz虈y bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia dostarczenia towaru.

2. Zgodnie z ustawa台 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z
2014 r. poz. 827) Klient be台da台cy Konsumentem ma prawo do odsta台pienia od
umowy s虂wiadczenia us艂ug droga台 elektroniczna台 bez podania przyczyn, w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie os虂wiadczenia przed up艂ywem
terminu. Klient moz虈e sformu艂owac虂 os虂wiadczenie samodzielnie ba台dz虂
skorzystac虂 ze wzoru os虂wiadczenia o odsta台pieniu od Umowy. Termin
14-dniowy liczy sie台 od dnia, w kto虂rym nasta台pi艂o dostarczenie Towaru lub
w przypadku Umowy o s虂wiadczenie Us艂ug od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwila台 otrzymania os虂wiadczenia o odsta台pieniu od Umowy
przez Konsumenta przes虂le na adres poczty elektronicznej Konsumenta
potwierdzenie otrzymania os虂wiadczenia o odsta台pieniu od Umowy.

5.

W przypadku odsta台pienia od Umowy zawartej na odleg艂os虂c虂, Umowa jest
uwaz虈ana za niezawarta台.

6.

Z uwagi na charakter zamawianych towaro虂w w postaci gotowych posi艂ko虂w
powyz虈sze prawo do odsta台pienia od umowy nie przys艂uguje. Zgodnie z
powyz虈sza台 ustawa台 prawo do odsta台pienia od umowy jest wy艂a台czone w
przypadku:

1.

a) Umowy, w kto虂rej przedmiotem s虂wiadczenia jest Towar
nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub
s艂uz虈a台cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.

b) Umowy, w kto虂rej przedmiotem s虂wiadczenia jest Towar ulegaja台cy
szybkiemu zepsuciu lub maja台cy kro虂tki termin przydatnos虂ci do uz虈ycia;

3.

c) Umowy, w kto虂rej przedmiotem s虂wiadczenia jest Towar dostarczany w
zapiecze台towanym opakowaniu, kto虂rego po otwarciu opakowania nie moz虈na
zwro虂cic虂 ze wzgle台du na ochrone台 zdrowia lub ze wzgle台do虂w
higienicznych, jez虈eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;


VIII. Tryb reklamacyjny oraz pozasa台dowe sposoby rozstrzygania
reklamacji i dochodzenia roszczen虂

1. Klientowi przys艂uguje prawo z艂oz虈enia reklamacji zaro虂wno odnos虂nie do
wykonania umowy sprzedaz虈y, jak i wykonania umowy o s虂wiadczenie us艂ug
droga台 elektroniczna台.

2. Reklamacje, wynikaja台ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych
prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nalez虈y kierowac虂 na
adres Maksymiliana Jackowskiego 38/ 1, 60-512 Pozna艅, kontakt@wypas.co.

3. Sprzedawca (Us艂ugodawca) zobowia台zuje sie台 do rozpatrzenia kaz虈dej
reklamacji w terminie czternastu dni.

4. Klient moz虈e ro虂wniez虈 skorzystac虂 z pozasa台dowych sposobo虂w
rozpatrywania reklamacji (mediacja, sa台d polubowny) i dochodzenia
roszczen虂.

5. vvNiezalez虈nie od powyz虈szego Konsument jest uprawniony do zwro虂cenia
sie台 do sta艂ego polubownego sa台du konsumenckiego dzia艂aja台cego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnie台cie sporu wynik艂ego z
zawartej Umowy sprzedaz虈y;

IX. Ochrona danych osobowych

1. W momencie akceptacji niniejszego regulaminu, uz虈ytkownik wyraz虈a zgode台
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawce台.

2. Dane osobowe Klienta sa台 przetwarzane przez Sprzedawce台 jako
administratora danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbe台dne w
celu za艂oz虈enia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaz虈y.

4. Sprzedawca stosuje odpowiednie s虂rodki techniczne i organizacyjne
zapewniaja台ce ochrone台 przetwarzanych danych osobowych.

5. Klient ma prawo doste台pu do swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania i usunie台cia. Dane osobowe moga台 byc虂 poprawiane lub usuwane po
zalogowaniu sie台 na Konto lub w przypadku Kliento虂w niezarejestrowanych,
Klient moz虈e dokona膰 modyfikacji lub usunie台cia swoich danych wysy艂aja台c
odpowiednie z虈a台danie do Sprzedawcy.

6. Dane osobowe Klienta moga台 byc虂 przetwarzane w celu realizacji Umowy
Sprzedaz虈y, prawid艂owej realizacji us艂ug s虂wiadczonych droga台
elektroniczna台 oraz w celu biez虈a台cego informowania Klienta o oferowanych
przez Sprzedawce台 produktach i s虂wiadczonych us艂ugach.

7. Dodatkowe wyjas虂nienia dotycza台ce ochrony danych osobowych zawarte sa台 w
zak艂adce 鈥濸olityka Prywatnos虂ci鈥 doste台pnej na Stronie Internetowej.

X. Postanowienia kon虂cowe

1. Wszelkie prawa, w tym maja台tkowe prawa autorskie, prawa w艂asnos虂ci
intelektualnej do nazwy restauracji, domeny internetowej, a takz虈e do
formularzy, logotypo虂w nalez虈a台 do Sprzedawcy, a korzystanie z nich moz虈e
naste台powac虂 wy艂a台cznie w sposo虂b okres虂lony i zgodny z Regulaminem.

2. Sprzedawca do艂oz虈y wszelkich staran虂, aby zamo虂wienia online oraz
wszystkie us艂ugi udoste台pniane dzia艂a艂y w sposo虂b cia台g艂y bez jakichkolwiek
zak艂o虂cen虂.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukture台 techniczna台
Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawid艂owos虂ci w funkcjonowaniu
s虂wiadczonych us艂ug.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wy艂a台czenia niekto虂rych
funkcjonalnos虂ci zamo虂wien虂 online w celu ulepszenia, dodawania us艂ug lub
przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Kliento虂w
zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporo虂w powsta艂ych pomie台dzy Sprzedawca台 a
Klientem, kto虂ry jest Konsumentem, zostaje poddane sa台dom w艂as虂ciwym
zgodnie z postanowieniami w艂as虂ciwych przepiso虂w kodeksu poste台powania
cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporo虂w powsta艂ych pomie台dzy Sprzedawca台 a
Klientem, kto虂ry jest Przedsie台biorca台 zostaje poddane sa台dowi w艂as虂ciwemu
ze wzgle台du na siedzibe台 Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja台 zastosowanie
przepisy prawa polskiego.